top of page

Art Enllà is a contemporary art gallery with its home in the city of Barcelona. Our main activity is to schedule exhibitions of the artists they represent. Creators who work at the margin of modes and trends, but who are capable of creating a personal and unique work, all of which do not always fit into the mercat's star system. Our commitment to art is more about working according to the established standards and it is for help that we do not stop looking for our creators or rescuing unfairly marginalized artists. Independence and risk have been defined since more than 40 years. We believe in the value of diversity and plurality. Estimatem l'art sense limitations of tendencies and styles. We claim that our artists and their work reach the greatest possible number of people. Our highest aspiration is to contribute to the fet that the work of our creators serves to improve the lives of everyone.

Art Enllà és una galeria d'art contemporani amb seu a la ciutat de Barcelona.
La nostra activitat principal és programar exposicions dels artistes que representem. Creadors que treballen al marge de modes i tendències, però que són capaços de crear una obra personal i singular, tot i que no sempre encaixa en l'star system del mercat.
El nostre compromís amb l'art va més enllà de treballar seguint els cànons establerts i és per això que no cessem de buscar nous creadors o de rescatar artistes injustament marginats. La independència i el risc ens defineixen des de fa més de quaranta anys.
Creiem en el valor de la diversitat i de la pluralitat. Estimem l'art sense limitacions de tendències i estils.
Pretenem que els nostres artistes i la seva obra arribin al nombre més gran de persones possible.
La nostra màxima aspiració és contribuir al fet que l'obra dels nostres creadors serveixi per a millorar la vida de tothom.

Art Enllà es una galería de arte contemporáneo con sede en la ciudad de Barcelona.

Nuestra actividad principal es programar exposiciones de los artistas que representamos. Creadores que trabajan al margen de modas y tendencias pero que son capaces de crear una obra personal y singular, aunque no siempre encaja en el star system del mercado

Nuestro compromiso con el arte va más allá de trabajar siguiendo los cánones establecidos y por ello no cesamos de buscar nuevos creadores o de rescatar artistas injustamente marginados. La independencia y el riesgo nos definen desde hace más de cuarenta años.

Creemos en el valor de la diversidad y de la pluralidad. Amamos el arte sin limitación de tendencias ni estilos. 

Pretendemos que nuestros artistas y su obra lleguen al mayor número de personas posible.

Nuestra máxima aspiración es contribuir a que la obra de nuestros creadores sirva para mejorar la vida de todos.

GALERIA ART ENLLA - 1.jpg
GALERIA ART ENLLA - 2.jpg
GALERIA ART ENLLA - 4.jpg
GALERIA ART ENLLA - 3.jpg
bottom of page